Members

Projektu

IMPACTPaperRec / O Projekcie / Projektu

IMPACTPapeRec przyczyni się do zwiększenia poziomu selektywnej zbiórki papieru do recyklingu w Europie.

Europejski projekt IMPACTPapeRec wystartował w Walencji w lutym 2016 roku. Celem projektu jest dalsze zwiększanie poziomu selektywnej zbiórki papieru do recyklingu (PfR – paper for recycling) oraz promowanie odpowiednich schematów pozwalających uniknąć składowania i spalania. Projekt jest finansowany ze środków unijnego programu Horyzont 2020 i będzie prowadzony przez dwa lata. Stanowi on rozwinięcie podjętego w ramach europejskiego partnerstwa innowacji w dziedzinie surowców zobowiązania w zakresie selektywnej zbiórki papieru „IMPACT – Introduction and Improvement of Separate Paper Collection to avoid landfilling and incineration”.

IMPACTPapeRec przekształca tę inicjatywę w rzeczywiste działania skupione na identyfikacji i implementacji najlepszych praktyk w zakresie zbiórki PfR w Europie.

Obecna roczna produkcja papieru i tektury w UE wynosi 91 milionów ton przy konsumpcji na poziomie 82 milionów ton. Ilość papieru do recyklingu (PfR) zbieranego z gospodarstw domowych, lokali handlowych, przemysłowych i biurowych to 58 milionów ton, a zatem stopa recyklingu papieru wynosi 71,7%. Udział PfR w ogólnej puli surowcowej europejskiego przemysłu papierniczego wzrósł z 25 milionów ton w 1991 roku do 47 milionów ton w 2014 roku.

Wzrost dostępności PfR nie miał jednak miejsca we wszystkich krajach UE, dotyczy to zwłaszcza państw Europy Środkowej i Wschodniej. Co więcej, jakość zbieranego materiału nie zawsze spełnia wymogi recyklingu. Bez podjęcia dodatkowych środków utrzymanie tempa wzrostu zbiórki PfR, jakie obserwujemy w ostatnich latach, będzie z tych powodów utrudnione.

Właśnie dlatego projekt koncentruje się na tych krajach, w których stopa recyklingu papieru utrzymuje się poniżej średniej, takich jak Bułgaria, Polska i Rumunia, ale również tych krajach, gdzie papier z gospodarstw domowych, małych sklepów i biur zbierany jest w ramach jednego zmieszanego strumienia materiałów nadających się do recyklingu, jak ma to miejsce we Francji i w Wielkiej Brytanii.

IMPACTPapeRec to konsorcjum 19 partnerów z ośmiu krajów: Austrii, Belgii, Bułgarii, Francji, Niemiec, Polski, Rumunii i Hiszpanii. Innowacyjne podejście, definiujące strategie uczestnictwa w selektywnej zbiórce papieru nastawionej na efektywny recykling, opiera się na zaangażowaniu całego łańcucha wartości papieru: jednostek badawczych (ITENE i PTS), dużych producentów papieru (Saica, Hamburger, Stora Enso), dużego przedsiębiorstwa gospodarki odpadami (Tega), europejskiej sieci handlowej (Carrefour), przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw (PROPAKMA, Fenix Dupnica), organów i władz lokalnych (ACR+, Sfantu Gheorge, Mihai Viteazu, Dupnitsa, Mezdra, Trivalis), Niemieckiego Instytutu Standaryzacji (DIN), organizacji ROP (Ecofolio), organizacji europejskiego sektora papierniczego (CEPI) i ekologicznej organizacji pozarządowej (EEB). Taki dobór partnerów zapewnia równą reprezentację wzdłuż łańcucha wartości.

Ambicją IMPACTPapeRec jest pełnienie roli wspólnego centrum informacji o zbiórce PfR dla europejskiego przemysłu poprzez zbieranie i rozpowszechnianie informacji oraz wymianę doświadczeń, spostrzeżeń i wyników między uczestnikami łańcucha wartości. Ulepszanie, rozwój i promowanie najlepszych praktyk w zbiórce papieru wymaga ujednolicenia metodologii ewaluacji i porównywania. Planowane jest opracowanie podręcznika najlepszych praktyk, który będzie stanowić pomoc dla różnych regionów UE przy implementacji najlepszych procedur zbiórki.