IMPACTPapeRec dąży do uczynienia z Europy lidera zbiórki papieru do recyklingu.

Celem projektu IMPACTPapeRec jest dalsze zwiększanie poziomu selektywnej zbiórki papieru do recyklingu (PfR – paper for recycling) oraz promowanie odpowiednich schematów pozwalających uniknąć składowania i spalania odpadów. Głównym dążeniem jest uczynienie z Europy lidera zbiórki PfR poprzez dostarczenie innowacyjnej i powszechnej platformy transferu wiedzy umożliwiającej obecną i przyszłą współpracę. Planuje się przeprowadzenie analiz najlepszych praktyk w zakresie zbiórki PfR oraz procedur oceny z uwzględnieniem szczególnych warunków lokalnych. Ułatwią one podejmowanie wiarygodnych decyzji oraz podsuną decydentom rozwiązania gwarantujące dostępność PfR w Europie dzięki usprawnianiu zbiórki papieru. Projekt koncentruje się na tych krajach, w których stopa recyklingu papieru utrzymuje się poniżej średniej, takich jak Bułgaria, Polska i Rumunia, ale również tych krajach, gdzie papier z gospodarstw domowych, małych sklepów i biur zbierany jest w ramach jednego zmieszanego strumienia materiałów nadających się do recyklingu, jak ma to miejsce we Francji i w Wielkiej Brytanii. Planowane jest opracowanie podręcznika najlepszych praktyk, który będzie stanowić pomoc dla różnych regionów UE przy implementacji najlepszych procedur zbiórki.

Ambicją IMPACTPapeRec jest pełnienie roli wspólnego centrum informacji zbiórce PfR dla europejskiego przemysłu poprzez zbieranie i rozpowszechnianie informacji oraz wymianę doświadczeń, spostrzeżeń i wyników między uczestnikami łańcucha wartości. Ulepszanie, rozwój i promowanie najlepszych praktyk w zbiórce papieru wymaga ujednolicenia metodologii ewaluacji i porównywania.