Members

News

IMPACTPaperRec / Uncategorized  / Zalecenia polityczne i zachęty

Zalecenia polityczne i zachęty

Zalecenia polityczne i zachęty

Przegląd aktualnego krajobrazu polityki w zakresie selektywnej zbiórki papieru do recyklingu znajduje się w raporcie opublikowanym przez partnerów IMPACTPapeRec. Zatytułowane zalecenia dotyczące działań i zachęt w zakresie polityki, niniejsze sprawozdanie dotyczy opracowania innowacyjnych systemów polityki i inicjatyw mających na celu zwiększenie gromadzenia papieru do recyklingu oraz jakości zebranych materiałów. Dokładniej mówiąc, analizuje on innowacyjne narzędzia polityczne ułatwiające i wspierające proces wdrażania najlepszych praktyk. Środki te powinny przyczynić się do zwiększenia efektywności i trwałości europejskich systemów gromadzenia papieru.

Sprawozdanie podzielone jest na dwie części: zachęty i środki polityczne. Analizowane są obecnie metody stosowane do bardziej selektywnych systemów gromadzenia i w których wydaje się, że występują wady, sugestie i zalecenia w celu rozwiązania powtarzających się problemów. Głównym sprawozdaniem jest pięć ostatecznych rekomendacji dla przyszłych środków polityki i zachęt. W oparciu o wyniki spotkania informacyjnego, które odbyło się w Barcelonie w styczniu 2017, zalecenia te mają być stosowane w ramach serii środków polityki i zachęt zidentyfikowanych w trakcie trwania projektu. Są one skierowane do różnych grup, które są częścią procesów recyklingu i łańcucha wartości, a także instytucji europejskich i krajowych.