Members

Legislaţie, standardeation & stimulente

IMPACTPaperRec / Cele mai bune practici / Legislaţie, standardeation & stimulente

1. Relevant European legislation and obligations for member states

IMPACTPapeRec este complet aliniate cu obiectivele politicii europene privind prioritizarea de reciclare şi recuperare în loc depozitări, definite de legislaţia europeană şi naţională privind deșeurile, cum ar fi Directiva-cadru a deşeurilor şi propunerea Comisiei Europene pentru o economie circulara, subliniind importanţa colectării separate.

IMPACTPapeRec este, de asemenea, legate de inițiative Europene emergente ale căror obiective includ refolosirea produselor înrudite şi fracţii în procesele de producţie alternativ pentru a evita depozitări, cum ar fi parteneriatul European Innovation materii prime "IMPACT-introducerea şi îmbunătăţirea colectării Separate de hârtie pentru a evita depozitări şi incinerare" a deşeurilor.

Politica UE privind gestionarea deșeurilor este prevăzut în strategia comunitară pentru gestionarea deşeurilor şi este cuprinsă în Directiva-cadru a deşeurilor (2008/98/EC[1]). Abordarea EU´s a deşeurilor, se bazează pe ierarhia"uzate", care stabileşte o ordine de prioritate, la modelarea politicii deşeurilor şi turism deşeurilor la nivel operaţional. Prevenirea este cea mai bună opţiune, urmată de (pregătirea pentru) refolosirea, reciclarea şi alte forme de recuperare. Eliminare, cum ar fi depozitări şi incinerare fără recuperare de energie trebuie să fie considerate ca o ultimă

[1] https://ec.Europa.eu/Environment/waste/Framework/

Ierarhia de gestionare a deşeurilor (DCA). (Sursa: Comisia Europeană)

Articolul 10 din DCA stabileşte cerinţe generale de colectare selectivă şi obligă statele membre să instituie sisteme de colectare separate de cel puţin de hârtie, metal, plastic si sticla până în 2015.

Circulara economie planul de acţiune cuprinde obiective concrete pentru crearea o foaie de parcurs ambiţios pe termen lung pentru gestionarea deşeurilor şi reciclarea în Europa. Trei obiective cantitative în care hârtiei și a cartonului este inclusă sunt mai jos:
o un caracter obligatoriu depozitele ţintă pentru a reduce depozitele de la un maxim de 10 la sută din deşeuri municipale până în 2030.
oana o ţintă pentru a pregăti 65 % din deşeuri municipale pentru reutilizare şi reciclare până în 2030.
oana o ţintă pentru a pregăti 75 la sută a deşeurilor de ambalaje pentru reutilizare şi reciclare până în 2030 (cu obiective suplimentare pentru materialul de ambalare specifice).
Se poate spune că UE recunoaşte şapte principii general pentru gestionarea deșeurilor, descrise în caseta de mai jos (4).

Principiile pentru gestionarea deșeurilor și priorități pentru punerea în aplicare a legislaţiei de gestionare a deşeurilor
Ierarhia de gestionare a deşeurilor: strategii de gestionare a deşeurilor trebuie să urmărească în primul rând pentru a preveni generarea de deșeuri și a reduce nocivitatea acestuia. În cazul în care acest lucru nu este posibil, deşeurilor ar trebui să fie reutilizate, reciclate sau recuperate sau folosit ca o sursă de energie. Ca o soluţie finală, deşeurile ar trebui să fie eliminate în condiţii de siguranţă (de exemplu, prin incinerare sau în depozitele).
Auto-suficienţă la Comunitate şi, dacă este posibil, la nivelul statelor membre: Statele membre trebuie să stabilească, în colaborare cu alte state membre, o reţea integrată şi adecvată de facilităţi de eliminare a deşeurilor.
Cele mai bune tehnică disponibilă care nu implică costuri excesive (BATNEEC): emisiile provenite de la instalații pentru mediu trebuie redus cât mai mult posibil şi în modul cel mai economic eficient.
Proximitate: Deşeuri ar trebui să fie eliminate cât mai aproape de sursă posibil.
Principiul precauţiei: lipsa certitudinii ştiinţifice depline nu trebuie folosit ca o scuză pentru incapacitatea de a acţiona. În cazul în care există un risc credibilă a mediului sau sănătăţii umane din care acţionează sau nu acționează în ceea ce priveşte deşeurile, ceea ce serveşte pentru a oferi un răspuns rentabilă pentru riscul identificat trebuie urmărit.
Organizaþiile naþionale: operatorii economici, şi în special producătorii de produse, trebuie să fie implicate în scopul de a închide ciclul de viaţă de substanţe, componente şi produse din producţia lor pe tot parcursul vieţii lor utile, până când acestea devin deşeuri.
Poluatorul plăteşte: cei responsabili pentru generarea sau pentru generarea de deşeuri, şi ca urmare efecte negative asupra mediului, trebuie să plătească costurile de evitarea sau atenuarea acestor consecinţe nefaste. Un exemplu clar poate fi văzut în depozitele Directiva 99/31/ce, articolul 10.

 Şapte principii pentru gestionarea deşeurilor în politica UE privind gestionarea deseurilor (Sursa: Comisia Europeană)

Legislaţia UE deşeurilor are scopul de a muta gestionarea deşeurilor până ierarhia deseurilor, transformarea deşeurilor într-o resursă, şi astfel realizarea viziunea EU pentru o economie circulară.

Salva

Salva

Salva

Salvați

Salva

Sav

2. Objective and benefits of European standardisation

eInternational şi standardele europene prevăd un limbaj tehnic comun parteneri comerciali din întreaga lume. Pentru întreprinderile active la nivel global, standardele internaţionale sunt principalele criterii de evaluare a calităţii potentiali parteneri de afaceri şi furnizorii. Ele asigură de asemenea compatibilitate şi calitatea produselor şi serviciilor. În Europa de standardizare este un aspect fundamental al pieţei interne. Colectarea de standarde europene armonizate asigură comerţul liber în cadrul pieţei interne şi întăreşte competitivitatea intreprinderilor active în UE. Standardizarea este astfel un instrument esenţial pentru succes pe pieţele globale.
Nivel European şi internaţional, o varietate de comitetele tehnice în domeniul de aplicare a hârtiei și a cartonului pentru reciclare există, de exemplu:

  • CEN/TC 172 – celulozei, hârtiei și a cartonului
  • CEN/TC 172/WG 2 – hârtiei și a cartonului pentru reciclare
  • ISO/TC 6 – hârtie, bord şi pulpa

Pe lângă standardele de produse de către organizaţiile de standardele naţionale, europene şi internaţionale, sunt standardele de produse de o serie de alte tipuri de organizare, e. g. sectorului asociaţiilor şi industria consorții. Aceste tipuri de standarde sunt deosebit de relevante, când fie conțin cerințe suplimentare în cazul în care anumite grupuri de utilizatori au cerinţe care sunt într-un fel mai stricte decât în standardele europene sau când conțin locale importante sau cerințele specifice aplicaţiilor care nu sunt scrise în standardele mai generale. Exemple de aceste tipuri de standard sunt orientările CEPI, elaborate de Confederaţia industriilor europene de hârtie şi de metodele de ingede, dezvoltate de Asociaţia Internaţională a industriei decernerii.

3. Incentives and Policy Measures for paper collection and recycling

Inspirată de o cercetare a literaturii, precum și de o serie de exemple practice bine cunoscute, diferitele stimulente și măsuri de politică luate în considerare în proiectul impactpaperce pot fi grupate în trei categorii: juridice și economice; sociale şi comunicative; tehnic şi operaţional.

Incentives
Policy measures

Salva