Members

Цели

IMPACTPaperRec / За / Цели

IMPACTPapeRec има за цел да постави Европа начело на колекцията на хартия за рециклиране.

IMPACTPapeRec цели по-нататъшно увеличаване на разделното събиране на хартия за рециклиране (ХзР) и насърчаване на подходящи схеми, за избегяване на депонирането и изгарянето. Основната цел, е да постави Европа начело на събиране на ХзР, чрез предоставяне на платформа за иновативни и общи познания, която ще даде възможност на настоящи и бъдещи сътрудничества. Анализ на добрите практики в колекция на ХзР и процедурите за оценка са представени, като се има впредвид специфичните местни условия. Те ще насърчават и предоставят надеждни решения за осигуряване на поръчки и доставка на ХзР в Европа чрез подобряване на общинските колекции на хартия. Проектът се фокусира върху страни с под средния процент на рециклиране на хартия, като България, Полша и Румъния както и държави, където хартия от домакинства, малки магазини и офиси често се събират в общия поток с други рециклируеми, какъвто е случаят във Франция и Великобритания. Наръчник за най-добра практика ще бъде разработен в подкрепа на различните региони на ЕС в прилагането на най-добрите процедури за събиране.
IMPACTPapeRec иска да действа като общата европейска информационна точка за колекциятя на ХзР за Европейската индустрия, като обединяване и разпространение на информация и обединяване на заинтересованите страни от стойностната верига, да обменят резултатите, заключенията и преживявания. За да се подобри развитието и насърчаването на най-добрите практики за колекцията на хартия, е необходимо обща оценка и сравнителен анализ на методите