Members

Проектът

IMPACTPaperRec / За / Проектът

IMPACTPapeRec за увеличаване на разделно събиране на хартия за рециклиране в Европа.

Европейския проект IMPACTPapeRec започна във Валенсия през февруари 2016. Целта на проекта е за по-нататъшно увеличаване на разделното събиране на хартия за рециклиране и насърчаване на подходящи схеми, за да се избегне депонирането и изгарянето. Проектът ще продължи за период от две години и се финансира от програма на Европейския съюз “ Хоризонт 2020“.

Той се създаде от ангажимента за разделно събиране на хартия на Европейското партньорство за иновации в областта на вторичните суровини „IMPACT – въвеждане и подобряване на разделно събиране на хартия, за избягване на депонирането и изгарянето“.

IMPACTPapeRec превръща тази инициатива в реални действия, които да се извършват в идентифицирането и прилагането на най-добрите практики за колекция на ХзР в Европа.

В момента производството на хартия и картон в ЕС възлиза на 91 милиона тона годишно. Консумацията на хартия и картон е 82 милиона тона. 58 милиона тона хартия за рециклиране се събират от домакинствата, търговските центрове, индустрията и офиси. Процента за рециклиране на хартия следователно е 71,7 %. Делът на хартията за рецицклиране спрямо суровия материал от Европейската хартиената индустрия, се е увеличил през последните няколко години от 25 милиона тона през 1991 г. до 47 милиона тона през 2014 г.

Въпреки това, увеличение на наличността на хартията годна за рециклиране не е извършено във всички членки на ЕС и това е особено вярно в страни от Централна и Източна Европа. Освен това качеството на събраният материал не винаги отговаря на изискванията аа рециклиране на хартия. Без допълнителни мерки тези две фактора затруднят запазването на повишения ръст на събираемостта на хартията за рециклиране, наблюдаван през последните няколко години.

Проектът следователно се фокусира върху държави с под средния процент за рециклиране на хартия като България, Полша и Румъния, както и държави където хартия от домакинства, малки магазини и офиси често се събира в общия поток с други рециклируеми, какъвто е случаят във Франция и Великобритания.

IMPACTPapeRec е консорциум от 19 партньори от осем страни – Австрия, Белгия, България, Франция, Германия, Полша, Румъния и Испания. Иновативният подход с участие на определени стратегии разделно събиране на хартия за ефективно рециклиране, се основава на ангажираността на цялата хартиена верига: изследвателски институции (ITENE и PTS), големи хартиени компании (Saica Hamburger, Stora Enso), голяма компания за управлeние на отпадъци (Теga), европейски търговец (Carrefour), представителни групи на общини (PROPAKMA, Феникс Дупница), общино (AЦР +, Сфънту Георге, Михай Витеазу, Дупница, Мездра Тривалис), германския институт за стандартизация (DIN), EPR схема (Ecofolio), организация на Европейския хартиен сектор (CEPI) и ЕНПО (EEB). Те предствляват ясно равновесие по стойностната верига.

IMPACTPapeRec иска да действа като общата европейска информационна точка за колекция на ХзР за Европейската индустрия, като обединяване и разпространение на информация и обединяване на заинтересованите страни от стойностната верига, да обменят резултатите, заключенията и преживявания. За да се подобри развитието и насърчаването на най-добрите практики за колекцията на хартия, е необходимо обща оценка и сравнителен анализ на методите. Наръчник за най-добра практика ще бъде разработен в подкрепа на различните региони на ЕС в прилагането на най-добрите процедури за събиране.