Members

Политика на ЕС

IMPACTPaperRec / За / Политика на ЕС

Целите на Европейската политика за отпадъците.

IMPACTPapeRec е напълно съобразен с целите на Европейската политика по отношение на определяне на приоритети за рециклиране и възстановяване, вместо депонирането на отпадъци, определени от действащото европейско и национално законодателство, относно отпадъците, като рамковата директива за отпадъците и предложението на Европейската комисия за кръгова икономика подчертават значението на разделно събиране.

IMPACTPapeRec също е свързан с възникващите европейски инициативи, чиито цели включват повторната употреба на вторични продукти и отпадъци фракции в алтернативни производствени процеси, за да се избегне депонирането, като европейските партньорства за иновации на суровини „IMPACT – въвеждане и подобряване на разделно събиране на хартия, за избегвяне на депонирането и изгарянето“.

Знанията и резултатите от проекта ще служи, като основа за разработването на нови разпоредби и стандарти в бъдеще, както на европейско така и на регионално равнище.