IMPACTPaperRec:

Е европейски проект за повишаване на кръгова икономика чрез по-нататъшно увеличаване на разделното събиране на хартия за рециклиране и насърчаване на подходящи схеми за избягване на депонирането и изгарянето. Цели да постави Европа начело на събирането на хартия за рецицклиране, като предоставя платформа за новаторски и общи знания.

Read more

Добре е съобразена с целите на Европейската политика, като пакета за кръгова икономика, който подчертава значението на разделното събиране.

Read more

Този проект е получил финансиране от програма на Европейския съюз на „Хоризонт 2020“ – изследвания и иновации под споразумение № 690182.

Read more

Този проект е получила финансиране от програма на Европейския съюз на „Хоризонт 2020“ изследвания и иновации под Грант споразумение № 690182.